फेरि लकडाउन !!!

नेपाल म कोरोन को केस धेरै देखिको हुनाले नेपाल मा फेरि लकडाउन हुने भएको छ । सबै स्कुल कलेज हरु बन्द गर्नु पर्ने भएको छ।लकडाउन १ हप्ताको लगि हुदै छ । नयाँ बर्षनेपाल म कोरोन को केस धेरै देखिको हुनाले नेपाल मा फेरि लकडाउन हुने भएको छ । सबै स्कुल कलेज हरु बन्द गर्नु पर्ने भएको छ।लकडाउन १ हप्ताको लगि हुदै छ । नयाँ बर्ष घरमै बसेर मनाउने र कोरोना सङ बच्नने घरमै बसेर मनाउने र कोरोना सङ बच्नने