យុវជនជក់បារីក្នុងវ័យសិក្សានៅតែជាប្រធានបទក្ដៅគគុកនៅប្រទេសកម្ពុជា

យោងតាមប្រសាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឱ្យដឹងថា ក្រសួងនឹងចេញច្បាប់ថ្មីនិងរឹងបន្តឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងចំពោះយុវជនណាដែលប្រព្រឹត្តការជក់បារីនៅក្នុងវ័យសិក្សា។